Om foreningen

Bryndum Borgerforening står bag en række forskellige aktiviteter i løbet af året med det formål at skabe et godt landsbyliv.
Byens borgere har mulighed for at mødes til lokale arrangementer. Borgerforeningens medlemmer har økonomiske fordele ved deltagelse i disse arrangementer, samt er med til at bibeholde det lokale foreningsliv og arbejdet på tværs af foreninger og offentlige myndigheder for blandt andet byfornyelse.

Borgerforeningen arbejder for lokalområdet og har en plads i lokalrådet, som er vores talerør til kommunen.
Du kan læse mere om Bryndum Sogns Lokalråd på deres hjemmeside: www.bryndumsogn.dk

Borgerforeningens vedtægter:

§ 1
Foreningens navn er Bryndum Borgerforening.

§ 2
Foreningens formål er at varetage borgernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre. At virke for byens trivsels – og miljømæssige forhold, samt at styrke fællesskabsfølelsen blandt borgerne. Blandt andet ved at afholde eller medvirke til afholdelse af kulturelle og øvrige arrangementer.

§ 3
Som medlem af foreningen kan optages enhver myndig person, der er bosiddende i Bryndum by eller opland.

§ 4
Til at varetage foreningens anliggender vælger generalforsamlingen en bestyrelse på syv medlemmer. En valgperiode er 2 år, således at der på generalforsamlingen i ulige år vælges 3, og i lige år vælges 4 medlemmer til bestyrelsen. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt to revisorer. Suppleanter og revisorer afgår hvert år.
Indtræder en suppleant i bestyrelsen, overtager suppleanten det udtrådte medlems valgperiode og er dermed fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.
Genvalg af såvel bestyrelse, suppleanter samt revisorer kan finde sted. Alle medlemmer er valgbare, såfremt de ønsker det. Bestyrelsen vælger selv af sin midte – formand, kasserer og sekretær.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
Foreningens regnskabsår går fra den 1. september til den 31. august. Foreningens regnskab skal være revisorerne i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske i lokalt blad eller ved husstandsomdelt meddelelse senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag som ønskes behandlet og eventuelt vedtaget af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN:
1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
5. Valg af revisorer.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af næste års kontingent.
8. Eventuelt.

§ 6
Valg af bestyrelse og suppleanter sker ved skriftlige forslag og kun med det antal navne på forslagssedlen, der stemmer overens med det antal medlemmer, der skal vælges. Forslagssedlerne indsamles, og navnene skrives op i tilfældig orden, men således at alle kan se dem. Herefter stemmes pr. stemmeseddel, hvor antal stemmer overens med antal medlemmer til bestyrelsen. Valgt er de personer, der har fået flest stemmer. De to næstfølgende i rækken er valgt til suppleanter.
Valg af revisorer foregår ved mundtlige forslag og afstemning foregår efter førnævnte retningslinjer. Stemmesedler med flere eller færre navne end angivet er ugyldige.
Afstemningen om vedtægtsændringer skal foregå skriftligt, og kan vedtages når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Om afstemninger i øvrigt gælder, at hvor der ikke er andet nævnt, er almindeligt stemmeflertal gældende. Der kan ikke stemmes efter fuldmagt.

§ 7
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage bestemte opgaver. I sådanne udvalg skal bestyrelsen dog altid være repræsenteret med mindst 1 medlem.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 15 medlemmer skriftligt fremlægger, hvad der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er modtaget og indkaldes efter samme retningslinjer som ved ordinær generalforsamling.

§ 9
Ophævelse af foreningen og anvendelse af dens midler sker, når 2/3 af medlemmerne ved ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor, eller ved simpelt flertal ved anden ekstraordinær generalforsamling.